Aktiv Ungdom Skellefteå

Ledarregler

Normalt sett strävar vi efter att ha två instruktörer per kurs. Undantag kan ske om instruktören är erfaren eller om kursen har få deltagare.

Kursledare:

Ålder
Vår rekommendation är att man är 15 år eller äldre som instruktör. Om man är omyndig (under 18 år) krävs målsmans godkännande för att få arbeta som instruktör.

Arbetstid
Arbetsmiljöverket är den myndighet som hanterar arbetstidslagen och där är det klart beskrivet vad som gäller. Arbetsmiljöverket kan göra undantag från vissa arbetstidsregler för uppträdande och repetitioner inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang. Då måste det finnas särskilda skäl. Det som är relevant för vår verksamhet är följande:

 1. Yngre barn är en minderårig som inte har fyllt 13 år. 
  För närvarande anlitar vi som förening inte ledare inom denna kategori. För dessa gäller speciella regler.
 2. Äldre barn är en minderårig som fyllt 13 år och inte är ungdom (se punkt 3 nedan). 
  Föreningen kan beroende på personlig mognad och kunskap anlita ledare inom denna åldersgrupp, men vi ser helst att man har fyllt 15 år.  Äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06.
  De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila). Man får också bara arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Äldre barn får arbeta högst 12 timmar per skolvecka. Under skollov som är minst en vecka får äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.
 3. Ungdom är en minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. 
  För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen. Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. 
  Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). Tiden mellan 22 och 6 eller mellan klockan 23 och 7 ska vara fri från arbete.
  Ungdomar ska ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.
 4. Vuxen är den som fyllt 18 år.
  Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå.
  Observera att det är upp till den enskilda ledaren att hantera gränsdragning mellan arbete och sina studier om man går på gymnasiet, universitet eller andra skolor.

Timlön (från hösten 2023)
Lönekategori: 
 • Äldre barn 13-15 år: 110 kr
 • Ungdom: 16-17 år: 120 kr
 • Vuxen: 18-20 år: 130 kr
 • Vuxen: 20+ år: 140 kr
Observera att ersättningen alltid går att förhandla om för att exempelvis kompetens, resekostnader och restid.

Resor
 • Kör man bil får man skattefri ersättning enligt norm, idag 25 kr milen.
 • Åker man buss får man skattefri ersättning motsvarande biljettens pris peer enskild resa.
 • Kör man moped får man skattefri ersättning motsvarande bussbiljett för samma sträcka.
 • Cyklar eller går får man enbart motion ;)

Löneutbetalning
 • Betalning utgörs av intjänad timlön samt eventuell reseersättning samma månad som utbetalning.
  Korrigering kan ske på nästa lön om man inte deltagit på aktivitet som äger rum efter löneutbetalning samma månad.
 • Alla utlägg kräver att kvitto kommer in till kontoret innan de betalas ut till ledaren. Foto av kvitto räcker.
 • Sker runt den 25 varje utbetalningsmånad.
 • Betalas ut till av ledaren angivet bankkonto
 • Alla arvoden och löner samt eventuell skatt deklareras alltid till skatteverket av föreningen i enlighet med gängse regler.
 • Om man tjänar mindre än 26 250 kronor under 2023 behöver man inte betala någon skatt. Observera att man ska då räkna med eventuell lön man har från annat arbete!

Försäkring
 • Kursledaren är försäkrad på samma sätt som deltagare vid resa till/från samt under själva kursen.
 • Om kursledaren inte är medlem sedan tidigare och man enbart deltar som kursledare samt inte tar del av övrigt utbud inom föreningen, så betalas årets medlemsavgift av föreningen.  Vill ledaren delta i andra aktiviteter så måste hen själv betala medlemsavgift. 
Sjukdom
Vid sjukdom måste kursledaren meddela sin andra ledare om sådan finns. I annat fall så måste kontoret kontaktas omedelbart så att kurstillfället kan ställas in och så att information om detta hinner nå deltagare i tid. Extra kurstillfälle för deltagarna sätts normalt in för att kompensera missat kurstillfälle.

Blir kursledaren akut sjuk på plats vid kurstillfälle så kompenseras resa till/från samt tid som skulle ha spenderats som kursledare. Administratör måste alltid kontaktas, se även punkten 'Olycksfall, sjukdom och första hjälpen' nedan.

Program och stadgar
Våra program och stadgar måste följas och respekteras, https://www.aktivungdom.se/om-oss/program .

Utdrag från belastningsregister
Det är ett krav att personer som erbjudits en ledarposition och är 15 år ålder eller äldre och som handhar barn och ungdomar under 18 år, oavsett om det är som kursledare eller som förtroendevald ska begära ett registerutdrag.

Detta görs via polisens registerutdragstjänst och originalet skall visas upp för administratören antingen i pappersform eller digitalt. Registerutdrag måste sökas för varje år man deltar som ledare eller förtroendevald i föreningen. Observera att utdraget inte kommer att sparas i föreningen utan återlämnas efter att det visats upp. 

Träning och utbildning
Kursledaren måste ha förberett sig på vad som ska läras ut på kursen. Vi erbjuder möjlighet att träna i lämplig lokal ett antal timmar för att förbereda programmet samt vid behov konsultation med mer erfarna ledare.

Det finns även möjlighet att tillsammans med Medborgarskolan anordna cirkel med våra ledare för att lyfta kunskapsnivån samt sprida erfarenheter.

Olycksfall, sjukdom och första hjälpen
Kursledaren bör kunna grundläggande första hjälpen samt veta hur man kontaktar räddningstjänst vid behov. Om någon deltagare råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar på plats så ska förälder (telefonnummer finns på närvarolista eller i app NVGO) och vid behov ska SOS Alarm 112 kontaktas. I båda fallen ska även administratören kontaktas för kännedom alternativt samordning med föräldrar/räddningstjänst. Dessutom ska en skadeanmälan upprättas av administratören då alla deltagare är försäkrade om de betalat medlemsavgift.

Lokaler
Den inhyrda lokalen ska lämnas i ett snyggt och prydligt skick. Om man upptäcker nya fel eller skador så anmäls detta administratör som i sin tur kontaktar fastighetsägaren.

För kommunens lokaler gäller Allmänna ordningsregler vid bokning av kommunens lokaler.

Nycklar till lokaler
Ledare är ansvarig för de nycklar man får ut. Borttappade nycklar för kommunens lokaler kostar 50 kr per blipp/kort och 200 kr per fysisk nyckel att ersätta. För övriga privata lokaler debiteras den avgift som ägaren till lokalen har för borttappade nycklar.

Högtalare och musikanläggning
Ledare kan få hämta ut högtalare eller bärbar musikanläggning till lokaler där sådana saknas. Dessa skall ersättas av ledaren om de tappas bort. 

Kurstillfällen och närvaro
Vid första kurstillfället kan eventuellt ledamot från styrelsen eller administratör närvara för att på plats ta emot föräldrar/deltagare samt se över lokalförhållanden. Vid behov så kan kursledare begära ytterligare besök som stöttning och föreningen förbehåller sig rätten att göra besök utan förvarning för kontroll av hur kursen bedrivs.

Kursledare är skyldiga att föra närvarolista antingen i pappersform eller digitalt via app NVGO som fås via administratör. Vid kursens slut måste den fysiska närvarolistan ALLTID undertecknas av ledarna för kursen. I appen NVGO görs detta genom att godkänna vid varje enskilt kurstillfälle.

Om deltagare på plats säger att de inte längre ska vara med, måste kursledare omedelbart meddela administratören så att ersättare som står i bokningskö vid behov kan tillfrågas. Vår rekommendation är dock att de som slutar kontaktar kontoret själva, vilket kursledaren kan hänvisa till, men kursledaren bör också kontakta kontoret så att det inte glöms bort.

Deltagare som är borta 2 gånger i följd utan anmälan till kursledare om frånvaro måste också rapporteras in till kontoret.

Ekonomisk ersättning
Varje kursledare måste redovisa timmar samt begära ersättning för resor från kontoret före den sista dagen varje månad. 

OBS! Sista ersättningen för den aktuella kursen fås inte ut förrän ifylld närvarolista samt eventuella nycklar och annan lånad utrustning lämnats in på kontoret!

Sluta som ledare
Hör av er SÅ FORT SOM MÖJLIGT. Direkt när ni har planer på att sluta eller flytta – låt oss veta det. Vi blir inte upprörda över att ni vill sluta FÖRE KURSSTART. Däremot om ni flyttar och far under kursen inklusive använd träningstid, utan att vi får veta det när ni lovat hålla i en grupp.

Vi skriver givetvis ut arbetsbetyg (tjänstgöringsbetyg) på begäran och är villiga att vara referens när ni söker jobb, men uppskattar om ni meddelar oss om ni tänker använda oss som referens!