Medlemskap och GDPR

Medlemskap och GDPR

Medlemskap

Att bli medlem är ett aktivt val du gör, inget du blir automatiskt för att du anmäler dig till en aktivitet. Ditt medlemskap gör att du får vara med och påverka vad föreningen ska göra och komma med nya idéer och förslag till verksamheten. Som medlem är du dessutom försäkrad under aktiviteten och på väg till och från aktiviteten. 

GDPR

Som medlem i Aktiv Ungdomförening, så har du rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation ) är en dataskyddsförordning som trädde i kraft under maj månad 2018. Den gäller över hela europa och syftet med förordningen är, i korthet, att stärka individers rättigheter om hur deras personuppgifter blir hanterade, lagrade och behandlade. Om du har frågor gällande ditt medlemskap, kontakta din förening.

https://www.aktivungdom.se/for...

Vad är en personuppgift

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. De vanligaste uppgifterna vi förknippar med personuppgifter är; namn, post och mailadress och personnummer, men det kan också vara ljudinspelningar, bilder, kundnummer med mera.

I dataskyddsförordningen skiljer man på vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. I den senare kategorin hör bland andra uppgifter om hälsa, etnicitet, sexuell läggning och facktillhörighet.

Varför samlar vi in information

Vi inom Aktiv Ungdom samlar in information om våra medlemmar för att:

  • Kunna tillhandahålla medlemskap
  • Skicka ut information och kunna kommunicera med våra medlemmar
  • Kunna föra statistik och rapportera vår verksamhet till MUCF/ regioner / kommuner varifrån vi inom organisationen erhåller bidrag
  • Kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som exempelvis rör arbetsrätt eller bokföringslagen
  • Ha möjlighet att publicera bilder och videos i sociala medier i marknadsföringssyfte
  • Kunna föra register och kunna försäkra medlemmen till/från och under aktiviteten
  • Genomföra utbildningar och konferenser

Alla föreningar och distrikt är egna juridiska personer med ett eget ansvar för de personuppgifter man behandlar och ska hantera dessa uppgifter noggrant och med försiktighet.

Hur behandlas uppgifterna

Inhämtning

Först och främst så inhämtas uppgifter till vårt medlemssystem MedlemOnline, det kan vara på grund av att individer ansökt om medlemskap i en förening, antingen digitalt eller via pappersformulär. Det kan också vara så att individer önskar prova på någon av föreningarnas verksamheter. Ibland sker det via närvarokort under pågående verksamhet.

Hantering

Medlemmars personuppgifter hanteras i första hand av ledare och administratör i föreningen. När föreningen rapporterar till förbundet, så hanteras uppgifterna av kansliets personal, samt av distriktsanställda administratörer.

Delning

Myndigheter kan vid granskning få tillgång till medlemmarnas personuppgifter under förutsättning att dessa inte blir offentliga handlingar. När vi arrangerar utbildningar och konferenser kan vi behöva dela personuppgifter till hotellanläggningar, restauranger och researrangörer.

Lagring och gallring

Hur länge uppgifterna sparas beror på vad behandlingen består av och vad syftet med den är.

Är det exempelvis löner som ska betalas ut av föreningen, så kallad löneregistrering så ska uppgifterna sparas i 7 år enligt bokföringslagen, och det samma gäller vid fakturering gällande medlemmars kursavgifter. När det kommer till hantering av medlemmar i medlemsregister i syfte att erbjuda önskad verksamhet och för att söka bidrag på medlemmen lagras uppgifterna så länge medlems avtalet gäller, dvs ett år, och två därtill ifall att våra bidragsgivare vill göra kontroll.

 

Dina rättigheter

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste föreningen också informera dem som de lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför tidskrävande insats. Den enskilde har rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. När personuppgifter har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.