Aktiv Ungdom Skellefteå

GDPR

Vad gäller vid filmning och fotografering enligt GDPR?

GDPR, General Data Protection Regulation är europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter inom unionen, en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna. 

I Sverige kallas den också för dataskyddsförordningen (DSF).  Dataskyddsförordningen omfattar många bestämmelser, och framför allt hur företag och andra organisationer som verkar inom Europeiska unionen och övriga EES får behandla och lagra personuppgifter. Förordningen och dess rättigheter samt skyldigheter aktualiseras endast när personuppgifter förekommer.

Filmning och fotografering på offentliga platser är helt tillåtet så länge man inte kränker en annan människa genom störande eller hemlig filmning. Med offentliga platser avses alla platser till vilka allmänheten har fritt tillträde. Det enda undantaget är där senioridrott på elitnivå visas, t.ex. Friends Arena, Globen eller Ullevi där det begränsats. Dessa betraktas som enskilda platser och kräver tillstånd för filmning.

En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”. Yttrandefriheten regleras i två grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Här finns t.ex. regler om meddelarskydd, ansvarig utgivare och förbud mot censur.

Filming och fotografering av publika event omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Däremot bryter man mot yttrandefriheten när filmning/fotografering sker i kommersiella sammanhang utan medgivande av berörda. 

Exempel:
Det är tillåtet att utan särskilt tillstånd filma eller fotografera samt publicera på t.ex. sociala medier. Det är dock inte tillåtet att göra det i marknadsföringssyfte, t.ex. i reklamfilm eller publicering på de medier vi använder som förening. I det senare fallet krävs alltid tillstånd från de som medverkar på bild. Publik omfattas dock inte av detta, se längre ner varför.

När man blev medlem samt anmälde sig till vår kursverksamhet via webben så var man tvungen att ge medgivande om publicering fick göras genom att markera ja eller nej. Om man anmält sig via e-post så antas att medgivande alltid är nej, såvida man inte specifikt sagt ja. 


GDPR tillåter filmning och fotografering samt hantering av personuppgifter.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga integritet och dennes personuppgifter. I vår verksamhet är GDPR tillämplig på alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, adress och kontonummer och Aktiv Ungdom Skellefteå följer där vårt förbunds riktlinjer

När det gäller fotografering samt filmning så följer vi vårt förbunds riktlinjer att vi har möjlighet att publicera bilder och videos i marknadsföringssyfte om medgivande har getts.

Vi försöker alltid kontrollera vår egen publicering och tar då hänsyn till det medgivande som vårdnadshavare har gett tillstånd till publicering när de sökt till en av våra kurser samt blivit medlem. Vi tar givetvis bort foton samt eventuell filmsnuttar på begäran om vi missat att de inte gett sitt medgivande och om personen ifråga tydligt syns.

I likhet med den tidigare Personuppgiftslagen så finns det dock ett undantag som klargör att GDPR inte ska tillämpas i den utsträckning om det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet, se Artikel 85 i GDPR.

I svensk lag finns det ett undantag, se 1 kap 7 § Dataskyddslagen (SFS 2018:218) där följande anges: EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Artiklarna 5-30 och 35-50 i EU:s dataskyddsförordning samt 2-5 kap. Denna lag ska inte tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.

Vid införandet av undantaget för yttrandefrihet uttalande regeringen att begreppet yttrandefrihet måste ges en bred tolkning för att beakta vikten av rätten till yttrandefrihet i varje demokratiskt samhälle. Om undantaget är tillämpligt ska de centrala bestämmelserna i GDPR inte tillämpas. Med journalistisk eller konstnärlig verksamhet behöver det t.ex. inte vara fråga om professionell journalistik, även yttrande på exempelvis en blogg skyddas av undantaget. Det finns inte heller något krav på att en filmning eller fotografering måste vara professionell för att skyddas av yttrandefriheten och därmed undantas GDPR.


Vad får man inte filma?

När vi anordnar publika evenemang som avslutningar, stora som små, där föräldrar och anhöriga samt andra deltar så gäller det enligt Lawline för privatpersoner:

 "Det är inte förbjudet att fota personer på allmän plats, så länge man inte gör det på ett sätt som gör dem upprörda. Om man gör det gör man sig skyldig till ofredande (4 kap 7 § Brottsbalken). Ofredande kräver att man fysiskt antastar eller störande kontaktar någon. Detta ska ske på ett hänsynslöst sätt och vara ägnat att kränka deras frid kännbart.

GDPR gäller för företags insamling av personuppgifter, inte privatpersoners fotografering. Bilder kan läggas upp på sociala medier privat utan några problem med den lagstiftningen."


Etiska regler vid filmning och fotografering.

Det finns egentligen inte särskilt många regler kring filmning och fotografering i svensk lag. Som nämnts tidigare handlar det ytterst om yttrandefrihet – var och en av oss ska kunna få yttra sig över i princip vad som helst. Det finns flera pressetiska regler för medier att ta hänsyn till. Dessa regler är frivilliga och övervakas av Pressens Opinionsnämnd (PON) och Allmänhetens pressombudsman (PO). 

Det pressetiska reglerna är inte direkt tillämpliga på filmning och fotografering på event  Men de innehåller flera rimliga och sunda regler som man bör följa även som ”hobbyfilmare och fotograf”. Exempel på pressetiska regler är att man ska respektera människors personliga integritet, visa hänsyn mot ovana intervjupersoner samt att man inte ska manipulera och förfalska bilder och film. Vidare ska man vara försiktig med namn- och bildpublicering som kan skada människor.

För att sammanfatta:

  1. Filmning på offentliga platser är fullt tillåtet utan tillstånd. Det är alltså tillåtet att t.ex. spela in/fotografera matcher, uppvisningar med mera utan särskilt tillstånd från deltagare och målsmän. Med undantag för punkt 7 nedan.
  2. En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”.
  3. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga integritet och dennes personuppgifter. GDPR ska inte tillämpas i den utsträckning att det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet.
  4. Använd sunt förnuft. Uppkommer det en situation där någon kan tänkas kräva att inte bli filmad bör man ta hänsyn till detta, såvida detta inte framstår som uppenbart osannolikt.
  5. Respektera den personliga integriteten. Var t.ex. försiktig med att filma eller fotografera någon som har blivit skadad eller sjuk.
  6. Filma inte på privata och enskilda områden utan tillstånd, t.ex. sjukhus, skolor och skyddsområden. Det råder även fotoförbud på stora kommersiella arenor som t.ex. Globen och Friends Arena.
  7. Använd aldrig filmer och fotografier på deltagare i reklamsammanhang utan deras godkännande.
  8. Hemlig och dold filmning/fotografering i privata utrymmen, t.ex. en toalett är strikt förbjuden och betraktas som ett brott.

VID SKYDDAD IDENTITET BÖR MAN ALDRIG DELTA PÅ VÅRA EVENT! Detta har redan påpekats till berörda om man anmäler sig till våra kurser, men tål att uprepas.


Känner man sig obekväm med att synas på bild eller film så är vår rekommendation att inte delta, då vi som förening aldrig kan garantera att de som deltar på ett publikt event filmar eller fotograferar samt senare publicerar det på sociala medier.  Aktiv Ungdom Skellefteå kan bara se till att vår egen publicering sker i enlighet med det som tidigare skrivits.


Det kan även rekommenderas att besöka Integrationsskyddsmyndighetens hemsida som finns för att se till så allas personuppgifter hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

GDPR ansvarig för Aktiv Ungdom Skellefteå: Föreningens anställde administratör