Program och stadgar

Aktiv Ungdom ska samla barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

Aktiv Ungdom vill ge alla möjlighet att, efter eget intresse, uppleva tillfredsställelsen av bland annat konstnärlig verksamhet, dans, idrottslig verksamhet och eget skapande. Härigenom stärks fysisk och psykisk hälsa.

Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdomar och uppmuntrar samtidigt till möten över generationsgränser.

Genom sina arbetsformer ger Aktiv Ungdom barn och ungdom möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och tränas i demokratiska principer.

Aktiv Ungdom är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Det centrala i all verksamhet är att ge barn och unga en utvecklande fritid som kan leda till varaktiga intressen och ta vara på enskilda initiativ.


De grundläggande målen uppnås genom:

att     samla barn och ungdom för verksamhet i grupp och/eller bedriva en öppen verksamhet där barn och unga kan delta och prova olika verksamhetsformer,

att     medlemmar tar ansvar för verksamheten och därigenom intresseras för ett hållbart föreningsliv med demokratiska och jämställda arbetsformer både ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv,

att     stimulera ungdomsutbyte och kontakter med andra organisationer inom och utom landet,

att     motverka alla former av missbruk, såväl droger som, tobak och alkohol,

att     motverka alla former av mobbning och våld,

att     verka utan partipolitiska eller religiösa bindningar, och

att     följa FN:s barnkonventions artiklar om barnets rättigheter till lek, vila, fritid och att barnets bästa alltid ska komma i första hand.

 

Våra stadgar läser du här

Föreningsstadgar, egen