Senaste nytt från AktivUngdom

Aktivungdom

Stopp! Min kropp! - veckan 2023

Stopp! Min kropp!-veckan innebär att Rädda Barnen lyfter frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra under en vecka. Varje dag har olika teman, och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Stopp! Min kropp!-veckan uppmärksammas på skolor och i fritidsverksamheter runt om i Sverige, i Rädda Barnens egna verksamheter och digitalt.

https://www.raddabarnen.se/rad...

Bild från Rädda Barnen


Skrivet 24/8, 2023.
Projektbidrag för föreningar att söka - Grannskapsinitiativet

Projektbidrag för föreningar att söka - Grannskapsinitiativet

Om Grannskapsinitiativet


Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som
stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller
bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.


Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett
svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.


Stöd: Det är möjligt att söka 20 000 – 50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak
finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.


Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.


• Exempel på grannskap:
by, bygd, tätort/småstad, stadsdel i medelstor/stor stad
• Aktiviteterna behöver vara öppna för en allmänhet – inte bara befintliga
medlemmar
• Exempel på projektrelaterade kostnader:
mat, lokal, arvoden, material, marknadsföring
• Vi ger inte stöd till enbart inköp eller byggnation – fokus på aktiviteter
• Projektet behöver innehålla något som är nytt för organisationen
Bra att veta
Hur går ansökan till?
• Ansökan kan skickas in när som helst.
• Besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.
• Svar på vanliga frågor och en ansökningsguide finns på
Postkodstiftelsens hemsida.


• Läs mer om Grannskapsinitiativet och ansök här:
www.postkodstiftelsen.se/grann... 


Skrivet 27/4, 2023.
Tips på utbildning från Folkhälsomyndigheten

Tips på utbildning från Folkhälsomyndigheten

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden.

I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

https://www.folkhalsomyndighet...


Skrivet 10/1, 2023.
Tips från Rädda Barnen

Tips från Rädda Barnen

Stopp! Min kropp! på fritiden vänder sig till barn mellan 7 och 12 år. Materialet kan hjälpa dig som ledare inom idrott eller annan fritidsverksamhet att prata med barn om känslor, samtycke och privata områden.

Läs mer här:

https://www.raddabarnen.se/.../stopp-min-kropp-pa-fritiden/


Skrivet 08/12, 2021.
Barnkonventionen och Aktiv Ungdom

Barnkonventionen och Aktiv Ungdom

Vi på Aktiv Ungdom är mycket glada över att barnkonventionen blivit svensk lag! Konventionen har funnits i många år och är i sig ingen nyhet, den fanns redan i vårt samhälles dagliga arbete kring barn och ungdomar, men genom lagstiftningen innebär det att juridiken kring barns rättigheter stärks. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år! Kunskapen om vad barnkonventionen är kommer att öka eftersom det lagts ett större ansvar på vuxna att se till att den efterföljs - och sist men inte minst så belyses synsättet på barn – som bärare av rättigheter.

Vi har sedan starten av vår organisation 1976 arbetat för barn och ungdomars bästa, och följt barnkonventionen med inriktning på främst artikel 15 ” Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster ”och artikel 31 ” Barn har rätt till lek, vila och fritid ” genom vårt huvudsakliga mål; att erbjuda barn och ungdomar en aktiv fritid främst genom föreningsliv. De fyra huvudartiklarna som man också brukar ta upp som särskilt viktiga, är också de artiklar som vi på Aktiv Ungdom arbetar med kontinuerligt:

  • Genom att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter, nätverksträffar och utbildningar ( Alla barn har rätt till liv och utveckling, artikel 6 )
  • Genom att introducera och träna barn och ungdomar i demokratiska principer genom föreningsliv (Uttrycka sin åsikt och få den respekterad, artikel 12 )
  • Vi har stadgar, riktlinjer, utbildningar och policys utformade utifrån barns säkerhet, välmående och utveckling. (Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, artikel 3 )
  • Vi är politiskt och religiöst obundna, alla är välkomna hos oss och våra medlemmar har en trygg försäkring via sitt medlemskap. (Alla barn har samma rättigheter och lika värde, artikel 2 )


Mer information finns att läsa i vårt medlemssystem för våra föreningar.

Om du funderar på att starta Aktiv Ungdom-förening och har frågor om hur vi arbetar kring Barnkonventionen, kontakta närmsta distrikt eller oss på förbundet.

Bildkälla: Pixabay


Skrivet 13/12, 2019.